Retningslinjer

Retningslinjer for støtte fra Gjerlev-Enslev Sparekasses Fond

 • Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Gjerlev-Enslev Sparekasses daværende virkeområde.
 • Der ydes som hovedregel ikke støtte til studie- og rejseformål.
 • Støtte er betinget af, at der ikke er tale om almindelige kommercielle forretninger, og det vil være undtagelsen, at der ydes støtte til enkeltpersoner.
 • Som hovedregel ydes der kun støtte til formål, der har karakter af afgrænsede projekter eller begivenheder. Det vil således være undtagelsen, at der ydes driftsstøtte til igangværende institutioner eller lignende.
 • Fonden yder normalt ikke støtte til formål, der falder ind under det offentliges opgaver. Fondens midler skal således ikke erstatte skattemidler.
 • Som hovedregel yder fonden ikke støtte til politiske og religiøse aktiviteter. Fonden ønsker heller ikke at give støtte til formål, der kan vække anstød.
 • Fonden uddeler såvel midler på baggrund af ansøgninger, som på baggrund af egne initiativer.
 • Fonden indgår gerne i samarbejde med andre fonde om større projekter.
 • Aktiviteter, der har fundet sted, eller vil blive gennemført uanset støtte fra Fonden, kan normalt ikke opnå støtte.
 • Fonden holder normalt bestyrelsesmøde i marts, august og november. På møderne besluttes, hvilke ansøgere der skal gives støtte til. Ansøgning om støtte skal derfor være bestyrelsen i hænde senest den 1. i følgende måneder: februar, maj, august og november for at blive behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde.
 • Hjemmesidens ansøgningsskema bedes anvendt.
 • Ansøgningsbehandling:
  Fondens ansøgningsskema via hjemmesiden skal altid benyttes.
  I er dog altid meget velkomne til at medsende diverse bilag til sekretariat på mail ansogning@ges-fond.dk, såfremt disse ikke kan vedhæftes i ansøgningsformularen. Husk at skrive, hvilken ansøgning det drejer sig om i emnefeltet.

  For organisationer, foreninger og selvejende institutioner skal der altid vedlægges underskrevne vedtægter og seneste regnskab.
  Der skal ligeledes vedlægges 2 tilbud på det ansøgte.

  Såfremt det ikke er muligt at vedhæfte bilag, tilbud mm. så kan det undtagelsesvis indleveres i fysisk eksemplarer.

  Sekretariatet meddeler ansøger, at ansøgning er modtaget, samt hvornår ansøgningen forventes behandlet, samt eventuelle mangler ved ansøgningen.
  Når der modtages en ansøgning sendes den straks via bestyrelsesprogrammet ADMIN CONTROL til alle bestyrelsesmedlemmer.

  Bestyrelsens behandling:
  Der er ansøgningsfrist 4 gange årligt: 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

  Fondens bestyrelse holder bestyrelsesmøde i løbet af den efterfølgende måned, hvor der har været ansøgningsfrist.

  På bestyrelsesmøderne besluttes, hvilke ansøgere, der skal have en uddeling og størrelsen af denne uddeling.

  Efter hvert bestyrelsesmøde giver Sekretariatet for Gjerlev-Enslev Sparekasses Fond meddelelse til alle ansøgere, såvel til de ansøgere, der er bevilliget midler, og til ansøgere, der ikke er bevilget midler.

  Den bevilgede uddeling oplyses ligeledes på Gjerlev-Enslev Sparekasses Fonds hjemmeside.

  Udbetaling
  Udbetalingen foretages ved overførsel fra Fondens konto i Jutlander Bank i henhold til den af bestyrelsens vedtagne udbetalingsmodel for den enkelte sag.

  Sekretariatet for Gjerlev-Enslev Sparekasses Fond påser, at dokumentation for at afholdte udgifter modtages.

  Behandling af personoplysninger:
  Gjerlev-Enslev Sparekasses Fond indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger.

  De fornødne oplysninger som nødvendigvis må oplyses og som danner grundlag for hele ansøgnings- og bevillingsprocessen behandles naturligvis fortroligt og videregives ikke. Oplysningerne vil som oftest omfatte: navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, pengeinstitut og kontonummer samt e-mailadresse.

In Archive